Oznámení o době a místě konání voleb

Datum vyvěšení: 

20. 9. 2018

(datum sejmutí: 7. 10. 2018)

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:

  1. Volby do zastupitelstva obce MALÉ PŘÍTOČNO se uskuteční:
    v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
    v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: OÚ Malé Přítočno, Kladenská 10, Malé Přítočno pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, Malé Přítočno.
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněn volit na území České republiky.
  4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

V Malém Přítočně dne 19. 9. 2018.

Luboš Košák
starosta obce Malé Přítočno