Obec Malé Přítočno
Malé Přítočno

Místní poplatky

Poplatek za psa

 • Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
  • za prvního psa: 60 Kč
  • za každého dalšího psa: 90 Kč 
Další informace

Poplatník a předmět poplatku

 • Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Malé Přítočno.2
 • Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 • Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
 • V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4
 • Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Ohlašovací povinnost

 • Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 • Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 • Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2019 o místních poplatcích (soubor PDF).

Splatnost poplatku

 • Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Osvobození

 • Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.5

Kompletní znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místních poplatcích


1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
5 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích


Svoz domovního odpadu - známky na popelnice

Vyhláška o svozu domovního směsného odpadu (vývoz popelnic). Vyhlášku naleznete zde.

Kompletní informace o odpadech v obci, včetně podrobných informací o svozu popelnic, naleznete na stránce Likvidace odpadu


Svoz domovního odpadu (popelnic) probíhá vždy v pátek. 

 • Pro režim 1x za 14 dní je to v lichý týden.

Jedna známka odpovídá popelnici o kapacitě 120 litrů.

 • Kapacita 120 litrů je stanovené množství na 1 známku svozovou společností AVE. Jiné mnonžství na 1 známku společnost AVE neuznává. Není proto možné zakoupit známku pro méně než 120 l. Pro násobně větší popelnice je nutné zakoupit více známek. Např. tedy pro 240 litrovou popelnici je potřeba zakoupit 2 známky.
Více informací o ceně známek
 • Cena známky je počítána podle kapacity popelnice (v litrech).
 • Cena za 1 litr = 0,713 Kč.
 • Celková cena známky se tak vypočítá jako součin kapacity popelnice (v litrech) krát cena za 1 litr krát počet svozů.

Ceník známek na popelnice pro rok 2024 (120 l)

Malé Přítočno - seznam svozových dní popelnic 2024 (114.04 kB, formát .pdf)

Ceník známek na popelnice pro rok 2024 (120 l)
Známka Frekvence svozu Počet
svozů
Cena
Červená 1x týdně 52 4 449 Kč
Zelená říjen - duben: 1x týdně
květen - září: 1x za 14 dní
41 3 508 Kč
Žlutá 1x za 14 dní 26 2 225 Kč
Jednorázová 1 svoz 1 86 Kč
Další informace
 • Platnost známek je od 1.1. do 31.1. následujícího roku.
 • Pro režim 1x za 14 dní je vývoz v lichý týden.
 • Zakoupení známky na nový rok automaticky ruší platnost známky z roku předešlého na leden nového roku. Není tedy možné např. pro leden 2022 využívat známku z roku 2021 a zároveň i nově zakoupenou známku pro rok 2022.

Poskytování informací dle §5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obec Malé Přítočno stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací:

Sazebník úhrad za poskytování informací 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 105.44 kB

Úřad

Otevírací hodiny

Obecní úřad

 • Pondělí 9:00 - 11:00
 • Středa 18:00 - 20:00

Sběrný dvůr

 • Středa 16:00 - 18:00
 • Sobota 9:00 - 11:30

Mobilní rozhlas obce

Registrujte se a dostávejte důležité zprávy od obce do mobilní aplikace, přes SMS, nebo email.

Munipolis mobilní rozhlas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Svatý Pavel z Noly zaplavuje štoly.